Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest MAKAA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, kod pocztowy 90-752, adres e-mail: makaa@makaa.pl, tel. + 48 42 208 09 19 („Administrator”).
Administrator jest podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Jeżeli są Państwo:

 • pracownikami, współpracownikami, podwykonawcami lub usługodawcami Administratora, to przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, a także do podjęcia działań przed jej zawarciem lub do rozliczeń po jej zakończeniu i w takim też celu będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Mając na względzie przedmiot działalności Administratora, w szczególności udział w licznych przetargach i konkursach na zamówienia publiczne, informujemy, że dane osobowe tych z Państwa, którzy są zaangażowani w udział w danym zamówieniu publicznym, mogą być wykorzystywane również w celu ubiegania się o to zamówienie oraz udziału w jego realizacji w zakresie, w jakim jest to określone przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymaganiami stawianymi przez zamawiającego lub prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c, e i f RODO).
  Ponadto informujemy, że Administrator, jako podatnik i pracodawca/zleceniodawca/zamawiający dzieło, będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności poprzez przesyłanie deklaracji podatkowych do odpowiednich urzędów skarbowych czy prowadzenie ksiąg i innego rodzaju dokumentacji kadrowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Z uwagi na twórczy charakter działalności prowadzonej przez Administratora, informujemy również, że dane tych z Państwa, którzy wnieśli swój kreatywny wkład w tę działalność, przetwarzamy w celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie tam określonym, w szczególności w zakresie ochrony osobistych praw autorskich twórcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Informujemy również, że przetwarzamy Państwa dane w związku z uzasadnionym prawnie interesem Administratora, który może przejawiać się przede wszystkim w chęci zachowania biznesowych relacji, przekazywania zapytań ofertowych, czy treści o świadczonych przez Administratora usługach (marketing bezpośredni), jak również w konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Ze względu na trwały charakter działalności Administratora, ściśle związany z procesem budowlanym, Administrator informuje, że może przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu ochrony przed roszczeniami osób poszkodowanych wskutek wystąpienia szczególnej wagi wady w dokumentacji projektowej powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jednocześnie informujemy, że w niektórych przypadkach, z uwagi na szczególną atrakcyjność projektów architektonicznych, przy których tworzeniu brali Państwo udział, jeżeli umowa z Państwem nie stanowi inaczej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony Państwa osobistych praw autorskich, o których mowa w art. 78 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że znany jest nam Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 • Klientami, informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, a także do podjęcia działań przed jej zawarciem lub do rozliczeń po jej zakończeniu i w takim też celu będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Ze względu na trwały charakter działalności Administratora, ściśle związany z procesem budowlanym, Administrator informuje, że może przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu ochrony przed roszczeniami osób poszkodowanych wskutek wystąpienia szczególnej wagi wady w dokumentacji projektowej powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Ponadto, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, w szczególności w celu utrzymania relacji biznesowych, składania Państwu zapytań ofertowych lub przekazywania treści o świadczonych przez Administratora usługach (marketing bezpośredni), jak również w konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • przedstawicielami współpracujących z nami podmiotów, określonych w pkt 1 powyżej, lub przedstawicielami naszych Klientów lub Zamawiających udzielających zamówienia publiczne, informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 1 i 2 w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji tych celów (art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f RODO).
 • osobami fizycznymi, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w zakresie innym niż wskazany w pkt 1-3, informujemy, że Państwa dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w oświadczeniu o zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną lub do czasu zakończenia działalności Administratora.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie wykonywać swoje uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w szczególności poprzez utrzymywanie kontaktu z Państwem (poczta tradycyjna i elektroniczna, telefon) oraz, w razie konieczności, ujawnianie Państwa danych osobowych odbiorcom.

W tym miejscu informujemy, iż, w zależności od celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom danych:

 • dostawcom usług kadrowo-płacowych,
 • dostawcom usług informatycznych,
 • podmiotom zapewniającym obsługę prawną Administratora,
 • ubezpieczycielowi Administratora,
 • jak również innym odbiorcom, jeśli ujawnieni im Państwa danych osobowych okaże się niezbędne dla realizacji uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego,

a jeżeli wnieśli Państwo wkład w dokumentację projektową przygotowywaną przez Administratora, również:

 • podmiotom udzielającym zamówienia publiczne i innym podmiotom zaangażowanym w proces ich realizacji,
 • urzędom państwowym/samorządowym związanym z realizacją danej inwestycji przez Administratora;
 • Klientom Administratora zamawiającym dany projekt,
 • podmiotom opinii publicznej, które rozpowszechniają informacje na temat danego projektu, w którym Państwo uczestniczyli (np. wiadomości dotyczące wygranej Administratora w danym konkursie, informacje o osiągnięciach Administratora w branży architektonicznej, innego rodzaju informacje dotyczące realizacji danej inwestycji budowlanej).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w których są one przetwarzane, tj. odpowiednio:

 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa,
 • przez okres trwania umowy lub innego rodzaju zobowiązania łączącego Państwa z Administratorem, a następnie do czasu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń i podejmowanie innych kroków prawnych przez Administratora na podstawie łączącego strony stosunku prawnego,
 • do momentu odpadnięcia okoliczności uzasadniającej przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak: prawnie uzasadniony interes Administratora, zadanie realizowane w interesie publicznym czy żywotny interes Klienta Administratora lub podmiotu udzielającego zamówienia publiczne.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w związku z charakterem działalności Administratora, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wygaśnięcia majątkowych praw autorskich do twórczości Administratora.

Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, a także dla następczej realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów.

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator nie zamierza również przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, a w razie takiej konieczności zostaniecie Państwo o tym zamiarze poinformowani.

POLITYKA COOKIE

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych http:// www .makaapl (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.